Oferta sprzedaży wierzytelności
Aktualizacja: 2022-12-02 | Ilość ofert: 464011 | Wartość wierzytelności: 1 183 472 256.00 zł

Informujemy o zmianie postanowień Regulaminu Giełdy Wierzytelności. Zmiany obowiązują od dnia 26 lutego 2014r.

Regulamin Giełdy Wierzytelności

 

 

 

Publikacja: 20 maj 2019r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podmiotami oferującymi sprzedaż wierzytelności za pośrednictwem giełdy wierzytelności znajdującej się na stronie internetowej www.handeldlugami.pl (zwanej dalej: Giełdą) są podmioty działające w Grupie Raport, dalej zwane RAPORT:

  1. Raport S.A. w Warszawie (adres: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A / 512), KRS 0000192029, NIP 7292330184,

  2. "Telekom II FDM Sp. z o.o." S.K.A. w Koszalinie (adres: 75-015 Koszalin, ul. Wł. Andersa 22), KRS 0000329059, NIP 6692478731,

  3. Raport 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI nr 764, REGON 122604166,

  4. Raport 11 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI nr 845, REGON 122827185,

  5. Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, RFI nr 898, REGON 122951264.

 2. Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zamierzająca nabyć lub nabywająca wierzytelność za pośrednictwem Giełdy.

 3. Z możliwości zakupu wierzytelności w ramach Giełdy mogą skorzystać wyłącznie Klienci nie będący dłużnikami RAPORT z tytułu wierzytelności, które zamierzają nabyć za pośrednictwem Giełdy.

 4. Wszelka korespondencja związana z nabyciem wierzytelności za pośrednictwem Giełdy, prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. RAPORT oferuje do zakupu za pośrednictwem Giełdy wierzytelności przysługujące:

  1. RAPORT

  2. innym podmiotom, na rzecz których RAPORT świadczy usługi windykacyjne.

 6. W przypadku złożenia przez Klienta oferty zakupu wierzytelności przysługującej podmiotowi, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, RAPORT w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oferty, przekaże Klientowi dane kontaktowe wierzyciela, z którym Klient może prowadzić dalsze negocjacje. Od chwili przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, RAPORT nie jest uprawniony do podejmowania innych działań w sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wierzyciela.

 7. RAPORT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa www.handeldlugami.pl, w tym w szczególności nieprawidłowości w działaniu strony, brak dostępu do strony, awarie, uszkodzenia bądĽ inne zakłócenia w funkcjonowaniu strony, jeśli nieprawidłowości te nie zostały zawinione przez RAPORT.

§ 2 Zasady nabycia wierzytelności i zapłaty ceny

 1. Przystępując do negocjacji zmierzających do nabycia wierzytelności, Klient składa informację o zamiarze kupna wierzytelności wystawionej na Giełdzie poprzez kolejne dokonywanie na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust.1 Regulaminu, następujących czynności:

  1. wybór wierzytelności, której dotyczy zamiar nabycia

  2. otwarcie znajdującej się na stronie internetowej zakładki "Negocjuj cenę"

  3. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie elektronicznej do RAPORT.

 2. Złożenie informacji o zamiarze nabycia wierzytelności oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego warunki.

 3. Po otrzymaniu przez RAPORT wypełnionego formularza, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania, przedstawiciel RAPORT nawiąże kontakt z Klientem w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu (zwany dalej: adresem mailowym Klienta), celem prowadzenia negocjacji dotyczących ceny wierzytelności.

 4. RAPORT zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na oferty, w których dane określone na stronie internetowej jako "niezbędne do zakupu wierzytelności" zostały wprowadzone przez Klienta niepoprawnie, w niepełnym zakresie lub kiedy w swoim brzmieniu wskazują one na oczywistą ich nieprawdziwość. Brak odpowiedzi na ofertę może wynikać również z innych okoliczności niezależnych od RAPORT.

 5. RAPORT nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Klienta danych kontaktowych, ze szczególnym uwzględnieniem adresu mailowego Klienta, powodujące brak możliwości odpowiedzi na złożoną ofertę.

 6. W okresie prowadzenia negocjacji, propozycja zawarcia umowy zawierająca wysokość proponowanej ceny przez RAPORT, jest wiążąca dla RAPORT przez okres 5 dni roboczych od dnia każdorazowego złożenia takiej propozycji. Propozycja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest wiążąca, jeżeli do negocjacji przystępuje osoba nieupoważniona do korzystania z Giełdy w myśl § 1 ust. 3 Regulaminu.

 7. Cena za wierzytelność znajdującą się na Giełdzie zostanie uzgodniona w drodze negocjacji, nie może być ona jednak niższa niż 50% wartości należności ogółem. Przy ustalaniu ceny bierze się pod uwagę charakter wierzytelności (m.in. okres przeterminowania, wartość wierzytelności, ilość i jakość zabezpieczeń).

 8. Jeśli strony w drodze negocjacji uzgodnią cenę za nabywaną wierzytelność, RAPORT:

  1. w terminie 5 dni roboczych od dnia uzgodnienia ceny:

   1. przesyła do Klienta wiadomość e-mail (na adres mailowy Klienta) potwierdzającą fakt zakończenia negocjacji i wskazującą wysokość uzgodnionej ceny,

   2. przesyła do Klienta w formie pisemnej umowę przelewu wierzytelności wraz z załącznikami w postaci Regulaminu oraz zestawienia wierzytelności (zwaną dalej: Umową) w dwóch egzemplarzach na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Regulaminu (zwany dalej: adresem Klienta). Po złożeniu podpisu, Klient zobowiązany jest do odesłania wszystkich podpisanych egzemplarzy na adres RAPORT wskazany w § 1 ust.1 Regulaminu. W przypadku braku otrzymania przez RAPORT podpisanych egzemplarzy w terminie do 4 tygodni od dnia dokonania potwierdzenia, o którym mowa w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a) Regulaminu, uznaje się, że Klient zrezygnował z zawarcia Umowy. W takim przypadku RAPORT wyśle Klientowi e-mail na adres mailowy Klienta z informacją o rezygnacji Klienta od zawarcia Umowy w myśl Regulaminu. Klientowi przysługuje uprawnienie do ponownego nabycia wierzytelności, której dotyczyła rezygnacja, powinien jednak w takim przypadku po raz kolejny przeprowadzić procedurę nabycia wierzytelności określoną Regulaminem.

  2. po otrzymaniu podpisanych przez Klienta egzemplarzy, RAPORT podpisuje Umowę, o czym Klient zostaje poinformowany za pośrednictwem e-mail (na adres mailowy Klienta) w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia podpisu przez RAPORT. W mailu tym znajdzie się także informacja o dacie zawarcia Umowy w myśl § 2 ust. 10 Regulaminu oraz informacja o terminie płatności w myśl § 2 ust. 11 Regulaminu. Egzemplarz Umowy wraz z podpisem RAPORT zostanie wysłany do Klienta na adres Klienta w terminie 5 dni roboczych od dnia zapłaty przez Klienta ceny na zasadach określonych w § 2 ust.11.

 9. Przesłanie Umowy Klientowi zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 lit b) Regulaminu, stanowi pisemne potwierdzenie informacji w rozumieniu art. 8, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.

 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez RAPORT. Z tym momentem dochodzi do skutku przelew wierzytelności, którego Umowa dotyczy, stanowiący jednocześnie spełnienie świadczenia z Umowy przez RAPORT

 11. Cena ustalona w drodze negocjacji pomiędzy stronami płatna jest przez Klienta w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na rachunek bankowy RAPORT określony w Umowie.

 12. Po dokonaniu zapłaty ceny na zasadach określonych w § 2 ust. 11 Regulaminu RAPORT przekaże Klientowi na adres Klienta egzemplarz Umowy zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 2 Regulaminu wraz z zawiadomieniem do dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności zawierającym podpis osoby umocowanej do reprezentacji RAPORT . W przypadku dokonania zapłaty ceny przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, umowa oraz zawiadomienie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi po upływie tego terminu.

 13. Umowy przelewu wierzytelności zawierane z Klientami nie mają charakteru umów o świadczenia ciągłe lub okresowe.

§ 3 Zasady składania reklamacji

 1. Reklamacje związane z zawartą Umową mogą być składane przez Klientów w formie pisemnej na adres: Raport S.A. w Warszawie, Dział Reklamacji, 75-015 Koszalin, ul. Wł. Andersa 22, pocztą elektroniczną na adres e-mail: pion.operacyjny@raportsa.pl, lub za pośrednictwem faksu nr 94 344 66 61.

 2. RAPORT zobowiązuje się do rozpatrzenia wniesionej reklamacji i poinformowania Klienta o zajętym stanowisku poprzez e-mail wysłany na adres mailowy Klienta (lub w inny sposób wskazany przez Klienta), w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni roboczych, o czym RAPORT zobowiązany jest poinformować Klienta, wskazując przyczyny przedłużenia. Powiadomienie o przedłużeniu terminu powinno być dokonane w okresie i w sposób, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 4 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w rozumieniu § 2 ust. 10 Regulaminu, poprzez złożenie RAPORT stosownego oświadczenia w formie pisemnej (wzór oświadczenia zostanie przekazany Klientowi wraz z Umową zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 lit b) Regulaminu wysłanego na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 2. Do Umowy nie mają zastosowania przypadki określone w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827) wyłączające prawo Klienta do dokonania odstąpienia od Umowy.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą. W przypadku, jeśli Klient dokonał już zapłaty ceny za zakupioną wierzytelność, RAPORT zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta.

 4. W przypadku jeśli zakup wierzytelności dokonywany jest przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w zakresie prowadzonej przez niego działalności, nie stosuje się zapisów § 4 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu.

§ 5 Postanowienia dodatkowe

 1. Prawem regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Należności publicznoprawne związane z zawarciem Umowy ponosi strona wskazana w obowiązujących przepisach prawa.

 3. Dla spraw nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827) z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 Regulaminu.

 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów, mających pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

 5. RAPORT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.handeldlugami.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich publikacji w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 

 

Zobacz także

« PowrótWyszukiwarka dłużników

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem

Aktualna oferta, lista, rejestr wierzytelności | Podstawa prawna | Zasady korzystania | Regulamin | skuteczna windykacja wierzytelności www.raportsa.pl
Raport S.A., adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75-015 Koszalin, tel. +48 94 344 66 60, fax. +48 94 344 66 61, www.raportsa.pl, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział KRS pod nr 192029, kapitał zakładowy 1.250.000 zł, NIP: 7292330184, REGON: 472043570, Siedziba: ul. Domaniewska 39A lok. 512, 02-672 Warszawa