Oferta sprzedaży wierzytelności
Aktualizacja: 2022-01-16 | Ilość ofert: 488542 | Wartość wierzytelności: 1 335 659 648.00 zł

Słowniczek ogólnych pojęć prawnych

wierzyciel
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania do otrzymania świadczenia od innej osoby (dłużnika).
dłużnik
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.
roszczenie (wierzytelność)
uprawnienie przysługujące jednej stronie stosunku prawnego (wierzycielowi) do domagania się od drugiej strony stosunku prawnego (dłużnika) spełnienia określonego świadczenia.
przedsiębiorca
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami).
konsument
osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
osoba fizyczna
każdy człowiek.
osoba prawna
Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną (art. 33 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
zdolność prawna
możność bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych i obowiązków.
zdolność do czynności prawnych
możność dokonywania czynności prawnych, wskutek których nabywa się prawa lub zaciąga zobowiązania.
giełda wierzytelności
narzędzie umożliwiające obrót wierzytelnościami poprzez wystawienie przez wierzycieli na sprzedaż wymagalnych należności.
windykacja
działanie zmierzające do polubownego lub sądowego odzyskania wierzytelności pieniężnych i rzeczowych.
cedent
wierzyciel przelewający swoją wierzytelność lub inne prawo na osobę trzecią (cesjonariusza) w drodze cesji.
cesjonariusz
 osoba, na którą wierzyciel (cedent) w drodze cesji przelewa wierzytelność lub inne prawo.
cesja
(przelew wierzytelności)przeniesienie wierzytelności z majątku wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami.
weksel
rodzaj papieru wartościowego, inkorporującego (zawierającego w sobie) prawo majątkowe. W zależności od charakteru rozróżniamy:
weksel trasowany
zawierający skierowane przez wystawcę weksla do oznaczonej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy (sumy wekslowej) w oznaczonym czasie i miejscu na rzecz oznaczonej osoby (remitenta)
weksel własny
zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta w oznaczonym miejscu i czasie.

Słowniczek pojęć na potrzeby handlu długami za pośrednictwem Giełdy Wierzytelności

Windykacja bezpośrednia
windykacja prowadzona przez Windykatorów Terenowych zmierzająca do nawiązania osobistego kontaktu z dłużnikiem i polubownego odzyskania wierzytelności.
Windykator Terenowy
pracownik Raport S.A. , prowadzący windykację bezpośrednią
ugoda pisemna
zawarcie przez dłużnika pisemnej umowy z Raport S.A. w sprawie dobrowolnej spłaty długu
ugoda ustna
zawarcie przez dłużnika ustnego porozumienia z Raport S.A. w sprawie dobrowolnej spłaty długu
szczególna procedura windykacyjna
zastosowanie wobec dłużnika wydłużonej procedury windykacyjnej
DWT (Departament Windykacji Terenowej)
wyodrębniony dział w Raport S.A. zajmujący się prowadzeniem windykacji bezpośredniej
DPP (Departament Postępowań Procesowych)
wyodrębniony dział w Raport S.A. zajmujący się prowadzeniem postępowań sądowych i windykacji przeciwko dłużnikom.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem

Aktualna oferta, lista, rejestr wierzytelności | Podstawa prawna | Zasady korzystania | Regulamin | skuteczna windykacja wierzytelności www.raportsa.pl
Raport S.A., adres do korespondencji: ul. Władysława Andersa 22, 75-015 Koszalin, tel. +48 94 344 66 60, fax. +48 94 344 66 61, www.raportsa.pl, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział KRS pod nr 192029, kapitał zakładowy 1.250.000 zł, NIP: 7292330184, REGON: 472043570, Siedziba: ul. Domaniewska 39A lok. 512, 02-672 Warszawa